Automatizmi Industrial Prodhim

Kompania ELETTRONDATA operon 30 vjet me sukses të kosiderueshëm në krijimin dhe ndertimin e qëndrueshëm për automatizmin industrial për:

 

Fabrika për asfalt, beton, materjale çimentoje, industri paketimi (ngjitese, bojra, pluhura, etj), industri qeramikë, sisteme menaxhimi dhe monitorimi të flotës.

 

Ajo ofron një gamë të plotë të besueshme ne lidhje me firmen AXIONTEK PCC ne tregjet e Greqise, Qipros, Bullgarise, Shqiperise dhe FYROMacedonia.

 

Me mbi njëqind e pesëdhjetë (150) instalime automatizmi industrial ne vitet e fundit ne Greqi Kompania ELETTRONDATA ka arritur të fitoje besimin e konsumatorit më të vështire.

 

Firma AXIONTEK PCC ka personel shkencor të specializuar (inxhinierë elektrik, inxhinierë mekanikë) per vendosjen, zhvendosjen, përmirësimin, mirëmbajtjen dhe për mbeshtetjen teknike 24 ore ne dite për çdo lloj automatizmi industrial të ELETTRONDATA.

 

MUNDESI RECORDIMI TЁ DHЁNAVE SATELITORE

  • Të shpejtësise dhe drejtimit e rrotullimit të betonjeres
  • Të llojit e betonit
  • E sasise mbushjes
  • E temperatures e ajrit dhe kushtet e motit
  • E largesise nga pika e dorezimit, ose koha qe duhet për transportimin 
Web Development Bluchip